DEVLET İÇİNDE DEVLET ŞEHİR :TAŞKENT

DEVLET İÇİNDE DEVLET ŞEHİR – TAŞKENT VE XIX. YÜZYIL TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA GERÇEKLEŞEN OLAYLARDAKİ ÖNEMİ Dr.Zebiniso KAMALOVA* *Kıdemli Uluslararası Araştırmacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi RPYK (Rektörlük Proje Yönetim Koordinatörlüğü) Özet XIX. yüzyılın ilk yarısında Hokand Hanlığı’na dâhil edilen Taşkent, payitahttan sonra en önemli ticari merkez sayılırdı. Aynı zamanda devlet içinde bir devlet şehri olup, bütün bölgenin en…

Devamı ...

BOLŞEVİK DEVRİMİ SONRASI TÜRKİSTAN ve TÜRKİYE MÜNASEBETLERİ

Bolşevik Devrimi Sonrası Türkistan ve Türkiye Münasebetleri Feyzullah Raufhan* *(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü- MAMER Akademik Kurul Üyesi) Özet Bu çalışmamızda Türkistan’la Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri incelemeye çalıştık. 20. yüzyılda Rusların egemenliği altında olan Türkistan bölgesinin Bolşeviklerin hükümete gelme yıllarından Orta Asya Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık yıllarının başına kadar…

Devamı ...

VASİLİY BARTOLD VE ONUN NEVÂÎ İLE ULUĞ BEY DÖNEMLERİNDEKİ TASAVVUF KİTLELERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

VASİLİY BARTOLD VE ONUN NEVÂÎ İLE ULUĞ BEY DÖNEMLERİNDEKİ TASAVVUF KİTLELERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Saida DARİYEVA (Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı Doktora Öğrencisi) Giriş Türkistan araştırmaları Batı’da ilk olarak misyonerlik faaliyetleri şeklinde başlamıştır. Bu süreci oryantalizm çalışmaları takip etmiştir. Bu oryantalistler içerisinde Türkistan çalışmaları hususunda en öne çıkan isim olarak Vasily Bartold’u görmekteyiz.…

Devamı ...

İsmail Gaspıralı

İsmail Bey Gaspıralı Feyzullah ATAHAN* foto: (soldan) Gaspıralı İsmail Bey,Hasan Zerdabi, Alimerdan Topçubaşov İsmail Bey Gaspıralı 20 Mart 1851’de Bahçesaray yakınlarındaki Avcıköy’de doğdu. Annesi Fatme Sultan, köklü bir mirza ailesinin kızıydı. Babası Mustafa Alioğlu Gasprinskiy de Çarlık ordusundan emekli teğmen rütbesini taşıdığı için küçük İsmail zadegân sınıfına mensuptu. Öğrenim hayatına mahallî Müslüman mektebinde başlayan İsmail,…

Devamı ...

 VOLGA-URAL BÖLGESİNDE EĞİTİM REFORMU

 Volga-Ural Bölgesinde Eğitim Reformu Feyzullah Atahan* İdil-Ural bölgesinde eğitim kurumları iki tip idi: mektep (ilk okul) ve medrese (orta ve yüksek okul). Mektep mahallenin Mollası tarafından idare ediliyordu ve her camide bulunuyordu. Dersi öğreten mahalli molla veya imam, bunlar olmadığı zaman halef tabir edilen kıdemli talebelerdir. Mektepte bölüm ve belirli öğretim programları yoktu, öğretim her…

Devamı ...

HİNDİSTAN’I TANIMAK

Hindistan’ı tanımak Kasım ADİL* fotoğraf: 1922’de Hindistan müslümanları Kurtuluş Savaşı için miting ve yardım toplama kampanyası düzenliyorlar.   Hind alt kıt’ası değince göz önümüze ecdadımızın yanında duran Hindli Müslümanlar geliyor. Yüz yıllarca hükümet yöneten Türk sultanları geliyor. Azınlık olmasına rağmen İslam adaleti ile gayr-i Müslim Hinduları yöneten Müslüman hükümdarları geliyor.Ne yazık ki 1857 yılında bu…

Devamı ...

Kâtip Çelebi’nin Özbekistan Kütüphanelerinde Bulunan İlmi Mirası

KÂTİP ÇELEBİ’NİN ÖZBEKİSTAN KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN İLMİ MİRASİ Feyzullah Atahan * fotoğraf: Cihannüma, Dünya Haritası (Katip Çelebi)   Eskiden Mâverâünnehr, bugün ise Özbekistan olarak anılan coğrafya, dünyada önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olması yönüyle tanınmıştır. Bu topraklarda pek çok âlim, ulema, padişah ve fâtihler yetişti. Yüzyıllardır insanlığın bilim merkezleri olarak hizmet eden Semerkant, Buhara, Şaş (Taşkent),…

Devamı ...

Moğolistan: “Eski Yurdumuz ” ve Günümüz Meseleleri Hakkında Bir Değerlendirme

“Moğolistan: Eski Yurdumuz ” ve Günümüz Meseleleri Hakkında Bir Değerlendirme Serikcan KENDEBAY* fotoğraf: Ulan Batur En eski başkentimiz Ötüken, Moğolistan topraklarındadır. Moğollar, tarihte farklı şekillerde anılsa da bozkır kültürüne sahip olmaları nedeniyle başta Kazaklar olmak üzere diğer Türklerle (çaba sarf edilirse) kültürel yakınlık gösterebilirler. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Türkiye’nin çabalarıyla iki ülke arasında yakınlaşma oldu.…

Devamı ...

Reşid Nebiyev’in “Hokand Hanlığı Tarihi – Hüdayar Han’ın Feodal Tarımı” Kitabı Üzerine Bir Tahlil

Feyzullah ATAHAN * Hokand Hanlığı Tarihinden Reşid Nebiyev, İz İstorii Kokandskogo Hanstva – Feodalnoy Hozyaystvo Hüdayar Hana (Hokand Hanlığı Tarihi – Hüdayar Han’ın Feodal Tarımı) Fen Yayınları, Taşkent 1973, 387 syf. *** Bu çalışma, 19. yüzyılın 40.-70. yılları Hokand Hanlığı’nın sosyal-ekonomi ve siyasi tarihinden bahsediyor. Bu kitap, tarihi yazmalara ve arşiv belgelerine dayanarak yapılmış bir…

Devamı ...

Hokand Hanlığında Merkez Yönetim Teşkilatı ve Vezirlik

Hokand Hanlığında Merkez Yönetim Teşkilatı ve Vezirlik Feyzullah ATAHAN* fotoğraf: Hokand Hanlık Sarayı Kapısı Önsöz Bu çalışmamızda Hokand Hanlığı Merkez Teşkilatında önemli rol oynayan Kengeş ve devlet yönetiminde Vezir derecesindeki yetkililer hakkında bilgi verilmiş, Kengeş üyelerin kimlerden oluştuğu, onların dereceleri ve yaptığı vazifeler incelenmiştir. Hokand tahtına gelen hükümdarlara göre Kengeş üyelerinin devlet yönetimindeki derecelerinin değişmesi…

Devamı ...