“Türkistan’ın Milli Uyanışında Özbek Cedidciler ve Abdurrauf Fıtrat Örneği” İsimli Kitabımız Çıktı

Kadim medeniyet coğrafyası Türklerin atayurdu Türkistan uzun yüzyıllar siyasi, fikri, dini, ekonomik ve kültürel yönlerden insanlığa ışık tutmuştur. Ancak 16. Yüzyılla birlikte başlayan durgunluk 19. Yüzyılda sömürgeleşme ile sonuçlanmıştır. Bu son süreçte Türkistan’ın uyandırlması ve ayağa kaldırılması için içeriden ve dışarıdan cedidcilik, maarifetperverlik, terakkiperverlik, ıslahcılık gibi bazı girişimlerler olmuştur. İslam dünyasında genelinde de yaşanan bu…

Devamı ...

İSMÂÎL SÂMÂNÎ’NİN VAKFİYELERİ ÜZERİNE

İSMÂÎL SÂMÂNÎ’NİN VAKFİYELERİ ÜZERİNE Bahadır Musametov  (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Öğrencisi) fotoğraf:İsmail Samani Naıtı-DUŞANBE   Özet Bu çalışma, Sâmânîler Devleti’nin kurucusu İsmâîl b. Ahmed Sâmânî ve onun torunlarına isnat edilen ve günümüzde Özbekistan’ın farklı arşiv ve kütüphanelerinde bulunan vakfiyelerinin kısa bir tahlilini amaçlamaktadır. Vakfiyeler, bu tür belgeleri üreten kurumların kuruluşunun erken dönemlerindeki İslamî…

Devamı ...

ÖZBEKİSTAN’IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİNE KATILMASI ve BUNUN TÜRKİYE’NİN ÖZBEKİSTAN’DAKİ EKONOMİK YATIRIM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

ÖZBEKİSTAN’IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİNE KATILMASI: TÜRKİYE’NİN ÖZBEKİSTAN’DAKİ EKONOMİK YATIRIM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Khusan ABIDZHANOV (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası Politik Ekonomi)   ÖZBEKİSTAN’IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞE KATILMASI: TÜRKIYE’NIN ÖZBEKİSTAN’DAKI EKONOMİK YATIRIM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Özet Sovyetler Birliği dağılmasının ardından eski Sovyet ülkeleri olan Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya tarafından Avrasya Ekonomik Birliği kurulmuştur.…

Devamı ...

ZÜLLİSANEYN (İKİ DİLLİ) YAZAR: SADRETTİN AYNİ

ZÜLLİSANEYN (İKİ DİLLİ) YAZAR SADRETTİN AYNİ (1878-1954) Shokhrukhbek OLİMOV (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doktora Öğrencisi) ÖZET Aynı anda iki dilde eser yazan şair ve yazarlara Züllisaneyn deniyor. Bu sıfat Şark edebiyatında, hem Farsça hem Türkçe (Çağatayca) eser yazdığı için, Ali Şir Nevai’ye karşı daha çok kullanılıyor. 20.Yüzyılda yaşayıp bir çok eseri miras bırakan Buharalı Sadrettin…

Devamı ...

KÜRESELLEŞMENİN MÜSLÜMAN TOPLUMLARA ETKİLERİ

KÜRESELLEŞMENİN MÜSLÜMAN TOPLUMLARA ETKİLERİ (SOĞUK SAVAŞ SONRASI)   Vali Khaitov  (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Bölümü Doktora Öğrencisi)   Özet Ekonomik, politik ve sosyo-kültürel yönleriyle tüm dünyayı etkisi altına alan, tüm toplumları karşılıklı etkileşime sokan ve kendi uygulamalarını zorunlu bir evrensel yasa gibi dayattıran küreselleşme, günümüzde her toplumu hatta her bireyi yakından…

Devamı ...

SÂMÂNÎLER DEVRİNİN BAŞKENTİ: BUHÂRÂ

SÂMÂNÎLER BAŞKENTİ BUHÂRÂ Muhriddin Mamadaminov* (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi) Öz Mâverâünnehir bölgesinde yer alan Buhârâ şehri IX. asırda Sâmânîler döneminde Orta Çağ İslam dünyasında bir cazibe merkezi olmuştur. Sâmânîler zamanında Buhârâ şehir tarihinin en parlak devrini yaşayarak tarihinde zirveye cıktığı bir dönem olarak görülmektedir. Sâmânî hükümdarları başkent Buhârâ’dan Mâverâünnehir ve…

Devamı ...

FITRAT’IN CEDİTÇİLİK HAREKETİNDEKİ YERİ

Abdurrauf Fıtrat’ın Ceditçilik Hareketi’ndeki Yeri Shokhrukhbek Olimov (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doktora Öğrencisi)    Özet Bu çalışmada 20.yüzyılın başında başta Kırım olmak üzere tüm Türk Dünyasında yaygınlaşmış Ceditçilik (veya Cedidizm) hareketi üzerine fikir yürüteceğiz. Türkistan’da hareket biraz daha geç başlamış ise de kısa sürede tam anlamıyla siyasi partilerin ortaya çıkmasında esas kaynak olarak hizmet etti.…

Devamı ...

Orta Asya Tarihi Açısından Taberî’nin Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk Eseri

ORTA ASYA TARİHİ AÇISINDAN İSLAM TARİH YAZICILIĞININ ÖNEMİ: MUHAMMED B. CERÎR ET-TABERÎ’NİN TÂRÎHU’L-ÜMEM VE’L-MÜLÛK ESERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME   İKBOLJON USMONOV  (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)   ÖZET Arap yarım adasında ortaya çıkarak kısa bir zaman içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan İslam dini, getirdiği yeni bir inanç sistemiyle yeni bir medeniyeti oluşturdu.…

Devamı ...

Dr.Zebiniso KAMALOVA’nın Kitabı Çıktı…

KİTAP TANITIMI* *Editör Uzm. Mehmet DERİ Tanıtımını yapacağım eser, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlük Projeler Yönetimi Koordinatörlüğü Uluslararası Kıdemli Araştırmacısı Sayın Dr. Zebiniso Kamalova Hocamızın “HOKAND HANLIĞI’NIN SON HÜKÜMDARI HÜDAYAR HAN VE DÖNEMİ (1845-1875) FERGANA VADİSİNDE RUS İŞGALİ” isimli kitabıdır. Kitabın Adı: Hokand Hanlığı’nın Son Hükümdarı Hüdayar Han ve Dönemi (1845-1875) Fergana Vadisinde Rus İşgali Kitabın…

Devamı ...

Çarlık Dönemi Rusyası’nın Türkistan Milli Değerlerini Yağmalama Siyaseti

Çarlık Dönemi Rusyası’nın Türkistan Milli Değerlerini Yağmalama Siyaseti Fayzullakhon Otakhonov (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)   Özet Sömürgeci devletlerin şöyle bir politikası vardır, işgal ettikleri topraklardaki halkların tarihi ve kültürünü yok etmek, hatıralardan silmek, geçmişini kötü olarak göstermek ve böylelikle eskisinden daha güzel bir hayat vadetmektir. Çarlık Rusyası da müstemleke ettiği Türkistan’da aynı…

Devamı ...